2021. gada aprīlis

 

Šie Lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) attiecas uz tīmekļa vietni - Pakalpojums ārstiem (“Pakalpojums”), kas pieder SIA Novartis Baltics ("Novartis") ar reģistrēto adresi Latvijā (Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija). Šajos Noteikumos termins “mēs” attiecas uz Novartis. 

Lietojot šo Pakalpojumu, Jūs piekrītat Noteikumos izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzu, pārtrauciet Pakalpojuma lietošanu.
 

Šajā Tīmekļa vietnē sniegtā informācija tiek sniegta tikai informatīvā un izglītojošā nolūkā. Pakalpojums var saturēt informāciju par slimībām un ārstēšanu. Šajā tīmekļa vietnē pieejamo saturu nekādā gadījumā nedrīkst interpretēt kā medicīnisku padomu vai ieteikumus, un to nevar izmantot par pamatu jebkādu lēmumu pieņemšanai vai darbību veikšanai. Konsultāciju par veselību drīkst sniegt tikai kvalificēti veselības aprūpes speciālisti. 

Lietotāji, kas drīkst lietot šo Pakalpojumu

Šis Pakalpojums ir izstrādāts medicīnas nozares speciālistiem, kas drīkst izrakstīt receptes, bet daļa Pakalpojuma ir pieejama visiem Pakalpojuma apmeklētājiem.
Noteikumu turpmākā tekstā termins “Lietotājs” attiecas uz visām personām, kas izmanto šo Pakalpojumu.
Lietojot to Pakalpojuma daļu, kas ir paredzēta tikai Latvijas teritorijā receptes izrakstīttiesīgām personām, Lietotājs deklarē, ka viņam ir šādas tiesības. 

Produktu pieejamība

Novartis pakalpojumi satur informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem visā pasaulē, un visi minētie produkti var nebūt pieejami visās valstīs. Atsauce uz Novartis produktu vai pakalpojumu šajā Vietnē nenozīmē, ka šāds produkts vai pakalpojums ir vai būs pieejams Jūsu dzīvesvietas valstī. 

Informācijas aktualitāte

Novartis cenšas nodrošināt šajā Tīmekļa vietnē pieejamās informācijas aktualitāti, taču nespēj garantēt un negarantē pilnīgu tās nozīmīgumu, pilnīgumu vai savlaicīgumu, jo šī informācija ar laiku var novecot (kļūt neizmantojama). 

Piekļuve Pakalpojumam un tā lietošana

Lietotājam ir tiesības brīvi apskatīt, lejuplādēt un citādi izmantot šajā Tīmekļa vietnē ietverto informāciju tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Lietotāja pienākums ir uzglabāt un norādīt informāciju par autortiesībām un cita veida intelektuālā īpašuma tiesībām, ko satur no šī Pakalpojuma lejuplādētie materiāli. Šajā Tīmekļa vietnē esošo materiālu izmantošana jebkādā citādā nolūkā bez nepārprotamas, rakstiskas Novartis atļaujas ir aizliegta.
 

Novartis dara visu iespējamo, lai nodrošinātu pastāvīgu un nepārtrauktu piekļuvi Pakalpojumam, bet negarantē, ka tas būs pieejams jebkurā laikā. Novartis patur tiesības atsaukt vai mainīt ar Pakalpojuma starpniecību sniegtos pakalpojumus. 

Preču zīmes/intelektuālā īpašuma tiesības

Ja vien nav norādīts citādi, ir jāpieņem, ka visas Tīmekļa vietnē norādītās preču zīmes neatkarīgi no tā, vai tās attēlotas lielburtu iespiedumā vai ar preču zīmes simbolu, ir Novartis, tā meituzņēmumiem, licencētājiem vai kopuzņēmumu partneriem piederošas preču zīmes. Ja vien nav norādīts citādi, ir jāpieņem, ka visu Tīmekļa vietnē pieejamo saturu aizsargā autortiesības vai Novartis ir ieguvis atļauju to izmantot un ka, izņemot gadījumus, kas aprakstīti šajos Noteikumos vai Tīmekļa vietnē publicētā tekstā, to izmantošanai ir nepieciešama rakstveida piekrišana no Novartis. Tas, ka Jūs lietojat Pakalpojumu, nepiešķir Jums atļauju vai tiesības uz jebkādām Novartis uzņēmumu grupas intelektuālā īpašuma tiesībām (tai skaitā patentiem, preču zīmēm un autortiesībām). Preču zīmju, autortiesību vai jebkādu citu materiālu lietošana, izņemot gadījumus, kas nepārprotami pieļauti šajos Noteikumos, ir aizliegta un var pārkāpt autortiesību, preču zīmju vai cita veida intelektuālā īpašuma tiesību aktus. 

Novartis neievēro un tam nav nekādas saistības ar jebkādām trešās puses preču zīmēm šajā Tīmekļa vietnē. Trešās puses preču zīmes ir izmantotas tikai to attiecīgo īpašnieku piedāvāto produktu un pakalpojumu identificēšanai, un to lietošana neliecina par to, ka Novartis tos finansiāli atbalsta vai veicina to lietošanu. 

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Šajā Tīmekļa vietnē var būt pieejamas saites, t.i., hipersaites, uz citām tīmekļa vietnēm. Novartis pēc iespējas cenšas pārbaudīt to Novartis nepiederošo tīmekļa vietņu saturu, uz kuru šajā Tīmekļa vietnē tiek sniegta atsauce ar saišu palīdzību, taču attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu, īpaši attiecīgās tīmekļa vietnes konfidencialitātes politikas un lietošanas noteikumu, pārbaudīšana katru reizi ir Lietotāja atbildība. 

Pakalpojuma Lietotāju sniegtā informācija

Izņemot informāciju, uz kuru attiecas Pakalpojuma Konfidencialitātes politika, jebkāda informācija vai materiāli, kas ir nosūtīti, izmantojot Pakalpojumu, tai skaitā jautājumi, komentāri, idejas, praktiskās zināšanas u.c., ir un tiks uzskatīti par nekonfidenciālu informāciju. Novartis patur tiesības bez ierobežojumiem brīvi lietot, atklāt vai publicēt šādu informāciju, tai skaitā komerciālā nolūkā, par to nemaksājot Jums nekādu kompensāciju un bez jebkādas atbildības iestāšanās. 

Atbildība

Attiecībā uz mērķtiecīgi nodarītu kaitējumu Lietotājs lieto šo Tīmekļa vietni, pats uzņemoties risku, un Novartis nekādos apstākļos nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies saistībā ar piekļuvi Pakalpojumam, tā lietošanu, nespēju tam piekļūt vai nespēju to lietot, kā arī saistībā ar jebkādām kļūdām vai nolaidību attiecībā uz tā saturu. Iepriekš minētais attiecas arī uz kaitējumu, tai skaitā ar datorvīrusiem vai jebkādu tehnoloģiski kaitējošu materiālu, kas var inficēt Jūsu datoru vai citu Jums piederošu īpašumu, kas Jūsu datoram vai cita veida īpašumam nodarīts saistībā ar šī Pakalpojuma lietošanu, tai skaitā jebkādu failu vai cita veida satura lejuplādēšanu no tā. 

Ja Lietotājs ir pārkāpis šos Noteikumus, Novartis patur tiesības apturēt vai dzēst Lietotāja kontu šajā Tīmekļa vietnē. 

Piekļuve Jūsu kontam

Piekļuve noteiktām šī Pakalpojuma daļām ir ierobežota, un tai ir nepieciešams apliecinājums, ka Lietotājam ir tiesības izrakstīt receptes un izveidot Lietotāja kontu šajā Tīmekļa vietnē. Jūs uzņematies pilnīgu atbildību par Jūsu kontā uzglabātās informācijas, tai skaitā Jūsu piekļuves paroles, konfidencialitātes saglabāšanu un par visām darbībām, kas veiktas no Jūsu konta. 

Piekļuve pārējai Pakalpojuma daļai ir pieejama visiem Lietotājiem, un tai nav nepieciešama konta izveidošana. 

Tehniskie nosacījumi

Lai būtu iespējams lietot šo Tīmekļa vietni, Lietotājam ir nepieciešams dators vai cita ierīce (mobilā ierīce, piemēram, viedtālrunis vai planšetdators) ar tīmekļa pārlūkprogrammu, kas atbalsta Flash/Shockwave tehnoloģijas, sīkdatnes un JavaScript.

Lai varētu lietot šo Tīmekļa vietni, ir nepieciešama piekļuve internetam. Ar interneta pieslēgumu saistītās izmaksas sedz Lietotājs. 

Specifisks risks, kas saistīts ar šīs Tīmekļa vietnes vai citu tīmekļa vietņu lietošanu, ir to lietošana bez aizsardzības funkcijām, kas aprakstītas lietotāja tīmekļa pārlūkprogrammas dokumentācijā. Īpaši tas attiecas uz mehānismiem, kas papildina pārlūkprogrammu iespējas ar funkcijām, uz kurām neattiecas HTML standarts. Nepareizi konfigurētu pārlūkprogrammas aizsardzības funkciju gadījumā Jūs varat arī pārtraukt datu nosūtīšanu uz tīmekļa vietnes serveri un no tā. Lai būtu iespējams lietot interneta pakalpojumus, ir jāsniedz arī pamatinformācija par Lietotāja ierīci, piemēram: IP adresi, domēnu, iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes adresi (ja Lietotājs ir pieslēdzies Pakalpojumam, izvēloties attiecīgu saiti), Lietotāja ierīces operētājsistēmu u.c. 

Aizliegums sniegt nelikumīgu saturu

Šī Pakalpojuma lietošanas laikā Lietotājs apņemas veikt tikai tādas darbības, kas atbilst piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī sociālas līdzāspastāvēšanas un pieklājīgas uzvedības principiem. 

Novartis ir tiesības dzēst jebkādu saturu, par kuru ir kļuvis zināms, ka tas pārkāpj likumu. 

Jums ir aizliegts sniegt nelikumīga rakstura materiālu, īpaši:

  • materiālu ar vulgāru, pornogrāfisku, zaimojošu, traucējošu vai citādi pretrunīgu saturu, kā arī publicēt privātu informāciju par sevi vai citiem; 
  • saturu, kas pārkāpj vai varētu pārkāpt jebkuras trešās puses personiskās intereses; 
  • draudošu, iebiedējošu vai naidpilnu saturu; 
  • saturu, kas pārkāpj jebkāda veida trešās puses iegūtās tiesības, tostarp, bez ierobežojuma, uz preču zīmēm, preču zīmēm, preču zīmēm un norādi uz izcelsmi, pārkāpj autortiesības;
  • saturu, kas ir sabiedriskās kārtības pārkāpuma forma vai kura saturs sekmē, veicina vai sniedz norādījumu jebkāda veida nelikumīgas darbības veikšanai; 
  • satur lietotājprogrammas, informāciju vai cita veida materiālu, kas satur vīrusus, “Trojas zirgus”, datus ar vīrusiem vai cita veida kaitīgiem vai destruktīviem elementiem; 
  • satur nepārprotami seksuāa raksturau vai nepiedienīgu saturu. 

Sūdzību procedūra

Jebkāda veida sūdzības saistībā ar šīs Tīmekļa vietnes lietošanu Lietotājs var iesniegt elektroniski pa e-pastu [email protected]. Sūdzībā ir jābūt norādītai informācijai, kas ļauj sniegt uz to atbildi (piemēram, e-pasta adresei vai pasta adresei).

Sūdzība tiks izskatīta bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk par 30 dienām pēc tās saņemšanas, un sūdzību iesniegušais Lietotājs rakstveidā vai elektroniski tiks informēts par nostāju attiecībā uz sūdzības saturu. 

Blakusparādību ziņošana

Šis Pakalpojums nav paredzēts informācijas sniegšanai par zāļu izraisītām nevēlamām blakusparādībām. Ja vēlaties ziņot par nevēlamu blakusparādību, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo Novartis pacientu drošuma nodaļu, izmantojot e-pasta adresi [email protected].

 

Noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu izmaiņas

Novartis patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt, papildināt vai svītrot šo Noteikumu daļas. Jebkādas turpmākās šo Noteikumu izmaiņas vai papildinājumi tiks Jums paziņoti, izmantojot mūsu parastos komunikācijas kanālus, piemēram, e-pastu, kā arī mūsu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs (ar ziņjoslu, uznirstošajiem paziņojumiem vai cita veida paziņojumiem). 

Tīmekļa vietnes lietošanas turpināšana pēc Lietošanas noteikumu izmaiņām ir apliecinājums, ka Jūs piekrītat šīm izmaiņām.

Jautājumiem, kas saistīti ar Tīmekļa vietnes lietošanu un šiem Noteikumiem, ir piemērojami Latvijā spēkā esošie tiesību akti. 

Novērtējiet šo saturu: 
0
Pagaidām nav vērtējuma
01/2024 BS2401047090