15-4-2021

Jūs saņemat šo paziņojumu par konfidencialitāti, jo apmeklējat tīmekļa vietni vai lietojat mobilo lietotni (“Pakalpojumu”), ko piedāvā kāds no Novartis grupas uzņēmumiem. Tādēļ šis uzņēmums apstrādā tādu informāciju par Jums, kas satur “personas datus”, un Novartis Jūsu personas datus un konfidencialitāti uzskata par ļoti svarīgu jautājumu.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbild SIA “Novartis Baltics”, kuras juridiskā adrese ir Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk tekstā “Novartis”), jo šis uzņēmums pieņem lēmumus par to, kāpēc un kā šī informācija tiek apstrādāta, tādēļ ir “datu pārzinis”. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti apzīmējums “mēs” attiecas uz Novartis.

Šis paziņojums par konfidencialitāti sastāv no divām daļām.

I daļā ir ietverta praktiska informācija par konkrētiem personas datiem, ko apstrādājam, kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumu, kā arī informācija par to, kādēļ un kā mēs šos datus apstrādājam.

II daļa satur vispārīgāku informāciju par parastajiem tehniskajiem vai transakcijas personas datiem, kurus mēs apstrādājam par mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem un mūsu lietotņu lietotājiem, likumisko pamatu Jūsu personas datu lietošanai, kā arī Jūsu tiesībām attiecībā uz visiem par Jums savāktajiem datiem.

Mēs lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt šo paziņojumu par konfidencialitāti un tad, ja Jums ir radušies kādi jautājumi par personas datu apstrādi, sazināties ar [email protected].

I daļa – Pamatinformācija

Šī tīmekļa vietne/pakalpojums ir paredzēts veselības aprūpes speciālistiem, un mēs vācam personas datus. Tad, kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat mūsu pakalpojumu, kas izstrādāts izglītošanas vai tirgvedības nolūkā, it īpaši, lai iegūtu informācijupar uzņēmuma terapijas jomām un produktiem, Novartis apstrādā Jūsu personas datus.

Konkrēti ievāktie personas dati

Šādā nolūkā mēs par Jums savāksim šādus konkrētus personas datus:

 1. vārds un uzvārds,
 2. e-pasta adrese,
 3. valsts,
 4. profesionālā loma un/vai interešu joma, kompetenču joma.

Šajā tīmekļa vietnē ir izmantotas arī sīkdatnes un analītiskie dati, kā norādīts turpmāk.

Specifiskie nolūki, kādos mums nepieciešami Jūsu personas dati

Savākto informāciju mēs izmantosim turpmāk norādītajiem specifiskajiem nolūkiem:

 1. lai izveidotu Jūsu individuālo lietotāja kontu tīmekļa vietnē, mēs izmantosim reģistrācijas posmā norādīto e-pasta adresi;
 2. lai sniegtu Jums izglītojošu un tirgvedības informāciju par Novartis uzņēmumu grupas terapijas jomām un medikamentiem;
 3. lai nosūtītu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi izglītojošu un tirgvedības informāciju par Novartis uzņēmumu grupas terapijas jomām un medikamentiem, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu;
 4. lai sniegtu Jums informāciju par mūsu lietotnēm, programmām, pakalpojumiem, Jūsu kontiem un citām Jums paredzētām ziņām.

Lūdzu, ievērojiet, ka savāktos datus mēs varam izmantot arī vairākiem citiem parastiem nolūkiem (piemēram, lai iegūtu datus par tīmekļa vietnes un lietotnes lietošanu), kā norādīts II daļā turpmāk un vispārējā veselības aprūpes speciālistiem paredzētajā paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa lapā https://www.novartis.lv/privatuma-politika

Noteiktas trešās puses, ar kurām mēs varam kopīgot Jūsu personas datus

Mēs nepārdosim, nekopīgosim un citādi nepārsūtīsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, kas nav norādītas šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai mūsu vispārējā veselības aprūpes speciālistiem paredzētajā paziņojumā par konfidencialitāti, kas pieejams tīmekļa lapā https://www.novartis.lv/privatuma-politika

Lūdzu, ievērojiet, ka mums var nākties arī kopīgot Jūsu datus ar vairākiem citiem datu saņēmējiem (piemēram, citām Novartis uzņēmumu grupas organizācijām, ja datus savāc un lieto atšķirīgas organizācijas), taču vienmēr ievērojot stingrus noteikumus, kas sīkāk izskaidroti II daļā.

Uzglabāšanas ilgums

Iepriekš minētos un II daļā uzskaitītos personas datus mēs uzglabāsim tikai pakalpojuma darbības laikā vai līdz brīdim, kad Jūs izdzēsīsiet savu kontu no mūsu tīmekļa vietnes.

Specializēts kontaktinformācijas punkts

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi iepriekš minētajā kontekstā, lūdzu, sazinieties pa e-pasta adresi [email protected].

II daļa – Vispārīgā informācija

Šī paziņojuma par konfidencialitāti otrajā daļā ir sīkāk izklāstīts konteksts, kādā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un izskaidrotas Jūsu tiesības un mūsu pienākumi šajā procesā.

 1.  Kāds ir pamats Jūsu personas datu apstrādei?

Mēs neapstrādāsim Jūsu personas datus bez atbilstoša attiecīgo jomu reglamentējošā likumā noteikta pamatojuma. Tādēļ mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai šādos gadījumos:

 • ja pirms tam mēs būsim ieguvuši Jūsu piekrišanu;
 • ja šī datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt mūsu līgumsaistības attiecībā uz Jums vai pēc Jūsu pieprasījuma veiktu darbības pirms līgumsaistību uzņemšanās;
 • ja šī datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs ievērotu mūsu juridiskos vai normatīvos pienākumus; vai
 • ja šī datu apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgās interesēs un tai nav nepamatotas ietekmes uz Jūsu interesēm vai fundamentālajām tiesībām un brīvībām.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tad, ja Jūsu personas datu apstrādes pamats ir pēdējais norādītais gadījums, mēs vienmēr cenšamies saglabāt līdzsvaru starp mūsu likumīgajām interesēm un Jūsu konfidencialitāti. Mūsu “likumīgo interešu” piemēri ir datu apstrādes darbības, kas tiek veiktas:

 • lai kontrolētu piekļuvi saturam;
 • lai piedāvātu klientiem mūsu produktus un pakalpojumus;
 • lai novērstu krāpšanu vai kriminālu darbību, mūsu pakalpojumu un produktu ļaunprātīgu lietošanu, kā arī lai nodrošinātu mūsu IT sistēmu, arhitektūras un tīklu aizsardzību;
 • lai pārdotu jebkādu mūsu uzņēmuma daļu vai tā aktīvus vai nodrošinātu to, ka visu mūsu uzņēmumu vai tā daļas iegādājas trešā puse; un
 • lai sasniegtu mūsu korporatīvās vai sociālās atbildības mērķus.
 1. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem un kam tie tiek pārsūtīti?

Mēs nepārdosim, nekopīgosim un citādi nepārsūtīsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, kas nav norādītas šajā paziņojumā par konfidencialitāti.

Mūsu darbības laikā un šajā paziņojumā par konfidencialitāti norādītajos nolūkos Jūsu personas datiem var piekļūt vai tie var tikt nosūtīti noteiktām trešajām pusēm, kas norādītas šī paziņojuma par konfidencialitāti I daļā, kā arī turpmāk norādītajām datu saņēmēju grupām, pamatojoties uz noteiktu vajadzību pēc informācijas šādu mērķu sasniegšanai:

 • mūsu darbiniekiem (tai skaitā Novartis uzņēmumu grupas darbiniekiem, nodaļām vai citiem uzņēmumiem);
 • citiem mūsu piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas mūs apgādā ar produktiem un sniedz mums pakalpojumus;
 • mūsu IT sistēmu nodrošinātājiem, makoņdatošanas pakalpojumu nodrošinātājiem, datu bāzu nodrošinātājiem un konsultantiem;
 • mūsu uzņēmējdarbības partneriem, kas piedāvā produktus vai pakalpojumus kopuzņēmumā ar mums;
 • jebkurai trešajai pusei, kam mēs varam nodot vai pārjaunot jebkuras mūsu tiesības vai pienākumus;
 • mūsu konsultantiem un ārštata juristiem - jebkuras mūsu uzņēmuma daļas vai tā aktīvu pārdošanas vai pārvešanas kontekstā.

Iepriekš minētajām trešajām pusēm būs līgumā noteiktas saistības nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitātes un drošuma aizsardzību atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūsu personas datiem varēs piekļūt vai tos varēs nosūtīt arī jebkurai valsts un/vai starptautiskai pārvaldes iestādei, izpildiestādei, valsts iestādei vai tiesai, ja tas būs nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai regulām vai pēc šo iestāžu pieprasījuma.

Par Jums savākto personas datu apstrāde, piekļuve tiem un to uzglabāšana var notikt arī valstī, kurā Novartis neatrodas un kurā var nebūt tāda pati personas datu aizsardzības pakāpe.

Tad, ja Jūsu personas dati tiks pārsūti ārējiem uzņēmumiem, kas atrodas citās jurisdikcijās, mēs nodrošināsim to aizsardzību ar šādiem pasākumiem: (i) tiem tiks piemērota tāda aizsardzības pakāpe, kāda ir jānodrošina saskaņā ar Novartis piemērotajiem vietējiem datu aizsardzības/privātuma tiesību aktiem, (ii) darbības ar datiem notiks saskaņā ar mūsu politikas nostādnēm un standartiem un (iii) attiecībā uz Novartis uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (t.i., ES dalībvalstīs un Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā, “EEZ”), datu pārsūtīšana notiks tikai, pamatojoties uz Eiropas Komisijas apstiprinātām līgumu standartklauzulām, ja vien nav norādīts citādi. Jūs varat pieprasīt papildu informāciju par personas datu starptautisko pārsūtīšanu un iegūt drošuma garantiju kopiju, īstenojot savas tiesības tā, kā norādīts 6. punktā turpmāk.

 1. Kā mēs nodrošinām Jūsu personas datu aizsardzību?

Lai panāktu atbilstošu Jūsu personas datu drošuma un konfidencialitātes pakāpi, mēs esam veikuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Šajos pasākumos tiek ņemta vērā:

 1. tehnoloģijas atbilstība pašreizējam līmenim;
 2. tās īstenošanas izmaksas;
 3. datu raksturs un
 4. apstrādes risks.

Šo pasākumu mērķis ir panākt aizsardzību pret datu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai mainīšanu, datu nejaušu zudumu, nepilnvarotu to atklāšanu vai piekļuvi, kā arī pret citām nelikumīgām datu apstrādes formām.

Rīkojoties ar Jūsu personas datiem, mēs ievērojam arī turpmāk minētās saistības:

 • iepriekš minēto mērķu īstenošanai mēs vācam un apstrādājam personas datus, kas ir atbilstoši, būtiski un nav pārmērīgi;
 • mēs nodrošinām to, ka Jūsu personas dati pastāvīgi ir aktuāli un precīzi (attiecībā uz precizitāti mēs varam lūgt Jūs apstiprināt mūsu rīcībā esošos Jūsu personas datus, kā arī aicinām Jūs spontāni informēt mūs visos gadījumos, kad ir mainījušies Jūsu personiskie apstākļi, lai Jūsu personas dati vienmēr būtu aktuāli), un
 • datiem piekļūst un tos apstrādā tikai attiecīgie darbinieki, un šī nosacījuma nodrošināšana ir viena mūsu pārstāvja pienākums, uz kuru attiecas profesionālā noslēpuma vai konfidencialitātes prasības.
 1. Cik ilgi mēs uzglabājam Jūsu personas datus?

Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr vien tas nepieciešams to mērķu īstenošanai, kādiem tie tika iegūti, vai lai izpildītu tiesību aktu vai regulatoro prasību nosacījumus.

Ja vien šī paziņojuma par konfidencialitāti I daļā nav norādīts citādi, uzglabāšanas ilgums ir 24 mēneši no brīža, kad Jūs pēdējo reizi lietojāt/piekļuvāt attiecīgajai tīmekļa vietnei vai lietotnei. Pēc šī laikposma beigām Jūsu personas dati no mūsu aktīvajām sistēmām tiek dzēsti.

 1. Kā savās tīmekļa vietnē un lietotnēs mēs izmantojam sīkdatnes vai citas, līdzīgas tehnoloģijas?
 1. 1.Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas tiek nosūtīti uz Jūsu datoru tad, kad apmeklējat mūsu vietnes vai lietojat mūsu lietotnes. Sīkdatnes mēs izmantojam iepriekš norādītajos nolūkos un saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.

Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai izsekotu apmeklētājus vai Jūs identificētu; mēs tās lietojam, lai iegūtu derīgas zināšanas par to, kā tiek lietota mūsu tīmekļa vietne un lietotnes, lai varētu uzlabot mūsu klientu pieredzi ar to lietošanu. Ar sīkdatņu palīdzību radītie personas dati tiek savākti pseidonimizētā formā, un Jūs varat izmantot savas tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi, kā norādīts turpmāk.

Papildus sīkdatnēm, kas minētas šī paziņojuma par konfidencialitāti I daļā, mēs varam izmantot arī šāda tipa parastās sīkdatnes:

 • lietotāja saskarnes pielāgošanas sīkdatnes (t.i., sīkdatnes, kas ļauj atminēties Jūsu iestatījumus);
 • autentifikācijas sīkdatnes (t.i., sīkdatnes, kas ļauj aizvērt mūsu tīmekļa vietnes un tad tajās atgriezties, savu personu atkārtoti neidentificējot);
 • video atskaņošanas sīkdatnes (t.i., sīkdatnes, kurās tiek uzglabāti video vai audio satura atskaņošanai nepieciešamie dati un saglabāti Jūsu iestatījumi);
 • pirmās puses analītiskās sīkdatnes (t.i., sīkdatnes, kas saglabā datus par Jūsu apmeklētajām vietnes lapām un informāciju par Jūsu mijiedarbību ar tām); un
 • neatkarīgās analītiskās sīkdatnes (t.i., neatkarīgo piegādātāju sīkdatnes, kas izseko mūsu tīmekļa vietnes statistikai, un otrādi).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai Jūs saņemtu paziņojumu brīdī, kad tai tiek nosūtīta sīkdatne. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat arī pavisam no tām atteikties, aktivizējot attiecīgus pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs varat arī izdzēst jau izveidotās sīkdatnes.

Sīkāku informāciju par to, kā pārvaldīt Jūsu iekārtā esošās sīkdatnes, varat atrast savas pārlūkprogrammas funkcijā “Help” vai apmeklējot tīmekļa vietni www.aboutcookies.org, kurā ir vispusīga informācija par to, kā pārvaldīt sīkdatnes dažādās tīmekļa pārlūkprogrammās (saite ir uz ārēju tīmekļa vietni).

 1. 2.Citas tehnoloģijas

Lai iepriekš minētajos nolūkos savāktu un apstrādātu Jūsu personas datus, savās tīmekļa vietnēs un lietotnēs mēs varam izmantot arī citas tehnoloģijas, tai skaitā:

 • Interneta tagus (birkas) (piemēram, darbības tagus, viena pikseļa GIF, caurspīdīgos GIF, neredzamos GIF un 1x1 GIF - tās ir tehnoloģijas, kas ļauj mums izsekot lietotāja mijiedarbības reižu skaitu ar lapu); un
 • Adobe Flash tehnoloģiju (tai skaitā Flash Local Shared Objects [Flash vietējos kopīgotos objektus], ja vien Jūsu iestatījumi nav citādi).
 1. Kādus tehniskos un transakciju datus mēs varam par Jums vākt?
 1. 1. Tehnisko un transakcijas datu veidi

Papildus jebkādai informācijai, kas par Jums tiek vākta saskaņā ar šī paziņojuma par konfidencialitāti I daļai, laikā, kad lietojat mūsu tīmekļa vietnes un aplikācijas, mēs varam par Jums vākt arī dažādu veidu standarta tehniskos un transakciju personas datus, kas ir nepieciešami mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu pareizai darbībai, tai skaitā:

 • informāciju par Jūsu pārlūkprogrammu un ierīci (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēja domēnu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu un platformu, ekrāna izšķirtspēju, ierīces ražotāju un modeli);
 • statistiku par to, kā Jūs lietojat mūsu tīmekļa vietni un mūsu lietotājprogrammu (piemēram, informāciju par apmeklētajām lapām, meklēto informāciju, mūsu tīmekļa vietnē pavadīto laiku);
 • lietošanas datus (t.i., piekļuves datumu un laiku mūsu tīmekļa vietnei un lietotnei, lejuplādētos failus);
 • Jūsu ierīces atrašanās vietu mūsu lietotnes lietošanas laikā (izņemot gadījumus, kad, mainot ierīces iestatījumus, šo funkciju esat pārtraucis);
 • un vispārīgāk - visu informāciju, ko esat mums sniedzis mūsu tīmekļa vietnes un lietotnes lietošanas laikā.
 1. 2.Kādēļ mēs vācam tehniskos un transakciju datus?

Mēs vienmēr apstrādājam Jūsu personas datus noteiktā nolūkā un apstrādājam tikai tos personas datus, kas ir būtiski šī mērķa sasniegšanai. Jūsu personas datus, kas savākti laikā, kad lietojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, papildus šī paziņojuma par konfidencialitāti I daļā izklāstītajiem mērķiem, mēs apstrādājam arī turpmāk norādīto standarta mērķu sasniegšanai:

 • lietotāju pārvaldībai (piemēram, reģistrēšanai, kontu pārvaldībai, atbildēšanai uz jautājumiem un tehniskā atbalsta sniegšanai);
 • mūsu tīmekļa vietnes un lietotņu pārvaldīšanai un uzlabošanai (piemēram, servera problēmu diagnostikai, vietnes datplūsmas optimizēšanai, tīmekļa lapu integrēšanai un optimizēšanai pēc vajadzības);
 • mūsu tīmekļa vietnes un lietotņu lietošanas uzskaitei (piemēram, statistikas iegūšanai par datplūsmu, vācot informāciju par lietotāju uzvedību un apmeklētajām lapām);
 • Jūsu pieredzes uzlabošanai un personalizēšanai un satura pielāgošanai īpaši Jums (piemēram, “atminoties” Jūsu izvēles un iestatījumus ar sīkdatņu palīdzību);
 • personalizētu, uz atrašanās vietu balstītu pakalpojumu un satura nosūtīšanai;
 • mūsu produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un uzņēmējdarbības aktivitāšu paplašināšanai;
 • krāpšanas, pārkāpumu un citu iespējamu tīmekļa vietnes un lietotnes ļaunprātīgas izmantošanas uzraudzībai un novēršanai;
 • atbilžu sniegšanai uz oficiāliem, prasībām atbilstošiem valsts vai tiesu iestāžu pieprasījumiem;
 • mūsu IT resursu, tai skaitā infrastruktūras pārvaldības un uzņemējdarbības nepārtrauktības, nodrošināšanai;
 • uzņēmuma ekonomisko interešu aizsardzībai un atbilstības un ziņošanas darbībām (piemēram, atbilstībai uzņēmuma politikas nostādnēm un vietējām normatīvajām prasībām, nodokļu un atskaitījumu prasībām, iespējamo noteikumu pārkāpumu un krāpšanas gadījumu pārvaldībai, audita veikšanai, aizstāvībai tiesvedības gadījumos);
 • arhivēšanai un lietvedībai un
 • citu, normatīvo aktu un iestāžu noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.
 1. Kādas ir Jūsu tiesības un kā Jūs varat tās īstenot?

Ievērojot likumā noteiktos nosacījumus un ierobežojumus, Jūs varat īstenot šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt saviem personas datiem formā, kādā mēs tos apstrādājam, un tad, ja Jums radusies pārliecība, ka kāda daļa informācija par Jums ir aplama, novecojusi vai nepilnīga, pieprasīt tās labošanu vai aktualizēšanu;
 • tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu līdz noteiktām apstrādes darbībām;
 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu, kas neietekmē datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai;
 • tiesības pilnīgi vai daļēji iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • tiesības pieprasīt datu pārnesamību, t.i., to personas datu, ko esat mums paziņojis, atdošanu Jums atpakaļ vai nosūtīšanu Jūsu izvēlētai personai strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formā bez kavēšanās no mūsu puses un ievērojot konfidencialitātes saistības.

Taču Jums jāņem vērā, ka atteikšanās pieņemt sīkdatnes vai Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumi noteiktos gadījumos var ietekmēt pārlūkošanas pieredzi un radīt situāciju, kurā Jūs nevarat izmantot noteiktas mūsu tīmekļa vietņu vai lietotņu funkcijas.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai vēlaties īstenot savas tiesības, varat nosūtīt e-pastu uz [email protected].

Ja neesat apmierināts ar to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzu, adresējiet savu lūgumu par datu aizsardzību atbildīgajai personai e-pastā [email protected], kas izskatīs Jūsu iebildumus.

Jebkurā gadījumā papildus iepriekš minētajām tiesībām Jums ir tiesības arī iesniegt sūdzību kompetentajām datu aizsardzības iestādēm.

 1. Kā Jūs tiksiet informēts par izmaiņām mūsu paziņojumā par konfidencialitāti?

Jebkādas izmaiņas vai papildinājumi šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajā personas datu apstrādē tiks Jums laikus paziņoti ar individuālu paziņojumu, izmantojot mūsu parastos komunikācijas kanālus (piemēram, ar e-pastu), kā arī mūsu tīmekļa vietnēs vai lietotnēs (ar ziņjoslu, uznirstošajiem paziņojumiem vai cita veida paziņojumiem).

 

Novērtējiet šo saturu: 
0
Pagaidām nav vērtējuma
01/2024 BS2401047090